Dalåsen

Vindkraft i Dalåsen AB (som ägs av Triventus Wind Power AB, Bohus Energi Projektering AB och Skogsskovall AB) undersöker möjligheten att etablera vindkraft i ett område i Bergs kommun, Jämtlands län. Etableringsområdet bedöms ha goda vindar i och med det öppna och relativt fjällnära läget och därmed goda förutsättningar för produktion av elenergi. Området utgörs till största del av produktionsskog med ett väl utbyggt vägnät för skogsbruk.

Området är utpekat i Bergs kommuns vindbruksplan.

Projektfakta

Antal: max 53 vindkraftverk

Storlek: 2-4 MW, max 200 m totalhöjd

Leverantör: Upphandling kommer att ske

Produktion: Vindmätning genomförs

Tidsplan: I drift 2015-2017

Tillståndsprocess enligt miljöbalken

Samrådsförfarande har genomförts med berörda myndigheter i januari år 2012 och ett uppföljande möte planeras till oktober 2014.  Ett antal utredningar har därefter genomförts på platsen. Dessa kommer att ligga till grund för en tillståndsansökan enligt miljöbalken.

Ansökan kommer att lämnas in under slutet av 2014 till Länsstyrelsen i Västernorrland.

Samråd med allmänheten

Under 2012 genomfördes samråd för allmänhet och särskilt berörda med två möten den 12 och 13 juni. Mötesformen var öppet hus med utställning och en kortare presentation. På plats fanns möjlighet att få information, ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådsunderlag med information om projektet finns att ladda ner i kolumnen till höger.

Under tiden från 22 september till 23 oktober 2014 genomförs ett skriftligt samråd för allmänhet och särskilt berörda för att informera om aktuell utformning. Samrådsunderlag har skickats till fastighetsägare och andra intressenter i projektets omgivning. Detta underlag och ett utökat underlag finns att ladda ner i kolumnen till höger. Där kan även visualiseringar laddas ner. Det går också bra att beställa pappersexemplar av underlaget via info@triventus.com eller via Triventus växeltelefon enligt nedan.

Samrådet syftar till att alla som berörs av planerad verksamhet ska få möjlighet att påverka projektet och innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer skrivas för verksamheten.

Informationsmöte

I samband med det skriftliga samrådet 2014 kommer det att hållas ett informationsmöte. På mötet presenteras projektets utformning och vilka förändringar som skett sedan förra samrådet. De frågor och synpunkter som dittills kommit in under det skriftliga samrådet kommer att presenteras och besvaras. Miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) huvudsakliga utformning kommer att presenteras.

Datum:       22 oktober 2014
Plats:          Orrgården i Oviken
Tid:             kl. 19.00 – ca 21.00

Mötet är öppet för alla och kommer att hållas som ett sittande möte med presentation.

Fika serveras innan mötet och i en kortare paus. Anmäl gärna i förväg om du tänker komma så att vi kan beställa tillräckligt med fika. Berätta gärna om du behöver laktos- eller glutenfritt

19 september, 2014

Gå till sidtoppen